Asociatia Nationala a Consumatorilor de Energie din Romania (ANCER)

Articoiul 1: Denumite, sediu, durata
a)  Asociatia creata poarta numele de ASOCIATIA NATIONALA a CONSUMATORILOR de ENERGIE din ROMANIA, prescurtat ANCER.
ANCER, creata in conformitate cu preyederile prezentului statut si at legilor in vigoare, este o asociatie neguvernamentala, cu personalitate juridica, independenta si nonprofit.
b)  Sediul ANCER se afla in Pitesti, jud. Arges.
c)  Durata de existenta a ANCER este nedeterrninala.
d)  Patrimoniul initial este de 90 000 lei, constituit conform anexei 1 la prezentul statut.

Articoiul 2: Obiectivul ANCER este de a promova interesele consumatorilor de energie prin
a)  Reprezentarea membrilor ANCER pe langa institutive si organismele implicate in probleme energetice.
b)  Optimizarea relatiilor cu furnizorii de energie privind asigurarea energiei la preturi rezonabile.
c)  Promovarea utilizarii eficiente a resurselor energetice.
d)  Incurajarea utilizarii de resurse de energie neconventionale si nepoluante.
e)  Popularizarea realizarilor si rezultateior obtinute in utilizarea energiei.
f)  Sensibilizarea Guvernului si a agentilor guvernamentafi in sensul adoptarii unci politici energetice rezonabiie
g)  Organizarea de reuniuni cu teme privitoare la obiectivele propuse.
h)  Aderarea la organisme inlernationale cu objective similare.

Articoiul 3: Organizarea ANCER
a)  Membri:
Poate deveni merribru al ANCER orice agent economic sau persoana fizica pentru care utilizarea energiei constituie o preocupare irnportanta. Membri onorifici:
Poate deveni membru onorific orice persoana fizica cu preocupari deosebite in dome-niile ce definesc obiectivele ANCER. Membri fondatori:
Membrii fondatori sunt persoanele juridice si persoanele fizice fondatoare ale ANCER
b)  Filialele teritoriale:
Membrii, membrii onorifici si fondatori se grupeaza in filiate judetene cit si in tiliala Mu-nicipiukii Bucuresti.
Membrii fiecarei filiale teritoriale isi aleg un presedinte pentru trei ani. Presedintele filiate! teritoriale este membru de drept al Comitetului Director.
c)  Comitetul director:
Prercgativele ANCER in afara celor care sunt rezervate Adunarii Generate prin Statut sunt exercitate de catre un Comitet Director alcatuit din 60 membri:

 • presedinte
 • trei vicepresedinti
 • un secretat general
 • un trezorier
 • presedintii comisiilor de lucru
 • presedintii filialelor teritoriale
 • membri cu merits deosebite -pina la 60 membri

Fiecare membru aiComitetului director cat si presedintele sunt alesi de Adurtarea Generala.
Unul dintre vicepresedinti este succesorul presedintelui in perioada respectrva.
Secretarul general si trezorierul se aleg pentru o perioada de cinci ani.
Secretarul general asigura confinuitatea desfastirarii obiectivelor ANCER.
d)    Preroqativele Comitetului Director:
Comitetul director asigura co.ordonarea activitatii si gestiunea bunurilor ANCER, cat si indeplinirea obiectivelor propuse.
Membrii sai pot Ji realesi o singura data; cu exceptia secretarului general ce pottle fi re-ales de maximum doua ori.
e)    Functiile Comitetului Director:

 • Comitetul Director reprezinta ANCER.
 • Angajarea ANCER este considerata valabila prin semnatura presedintelui si a secre¬tarului general al Comitetulut Director sau a inlocuitorilor acestora.
 • Comitetul Director este raspunzator de activitafile sale in conformitate cu programul de munca hotarat de Adunarea Generala.
 • Comitetul Director convoaca Adunarea Generala.
 • Comitetul Director prezinta Adunarii Generate un raport scris asupra activitatii intre sesiunile ordinare ale Adunarii Generate.
 • Comitetul Director elaboreaza bugetul anual al ANCER si il prezinta spre aprobare Adunarii Generate.
 • Comitetul Director propune suma si amanarite platilor contributtilor financiare ale membrilor ANCER.

f)    Reuniunea Comitetului Director
Presedintele convoaca Comitetul Director cu 30 zite inainte de data prevazuta, fara a avea caracter de urgenta. Convocarea trebuie sa fie insotita de o ordine de zi provizorie.
Comitetul se reuneste fizic cat de des este necesar , dar eel putin o data pe an , de regula inaintea convocarii Adunarii Generate.
Convocarea se face de catre presedinte. inlocuitorul acestuia sau secretarul general.
g)    Votul si procesete verbate
Deciziite sunt aprobate in urma obtinerii majoritatii simple {jumatate plus unu ) din voturite membrilor prezenti.
Presedintele nu voteaza decat in caz de egalitate.
Fara a contraveni celor prezentatft mai inainte, Comitetul Director este autorrzat sa utilizeze si alte metode pentru a-si insusi punctul de vedere al unui numar suficient de membri (eel putin 2/3 din membrii Comitetului Director), in cazul luarii unor decizii importante. Va trebui intocmit un proces verbal cu privire la probtemele impuse votarii.
Procesul verbal al reuniunii Comitetului Director este tinut de secretarul general si va fi prezentat membrilor Comitetului Director.
h)    Comisii si experti
Comitetul Director propune Adunarii Generate numirea sau dizoh/area Comisiilor de lucru pentru solutionarea unor anumite probteme.
De asemenea, Comitetul Director poate desemna experti insarcinati sa reprezinte ANCER.
i)    Organe de control

Va fi o comisie ateasa de Comitetul Director formata din trei membri care au ca sarci-na principala analiza cheKuielilor si veniturilor ANCER.
Comisia prezinta in fiecare an un raport Adunarii Generate. In acest context ea poate solicita Comitetului Director elaborarea si prezentarea tuturor documentelor contabite necesare. Comisia poate controla orice post al Comitetului Director si poate soHctta si obtine explicate asu¬pra punctelor care i se par mai putin clare. j) Adunarea Generala
Adunarea Generala constituie forul suprem al ANCER si decide asupra tuturor proiec-telor care ii sunt rezervate prin lege si prin prezentul statut. k) GeneraBtati
Adunarea Generala este constltuita din reprezentantii membrilor ANCER. Fiecare membru ANCER (persoana juridica) poate delega unul sau mai mufti detegati !a Adunarea Generala a ANCER.
Fiecare membru al ANCER are un vot. Cumulul de voturi este interzis.
Membrii onorifici nu au drept de vot, ci au un caracter consultativ.
Fiecare membru fondator are un vot.
Adunarea Generala Ordinara se tine o data pe an.
Comitetul Director poate convoca o Adunare Generala Extraordinara o data sau de mai mufte oti pe an daca se dovedeste necesar, cu eel putin 7 zile hicratoare inainte.
Se poate convoca o Adunare Generala daca 1/5 din membrii ei o cer, prin intermediul presedintelui sau secretarului general al Comitetului Director. I) Convocarea Adunarii Generate
Adunarea Generala este convocata in scris de catre Comitetul Director cu eel putin o luna inainte de data preconizata.
Ordinea de zi provizorie si / sau o lista cu rezolutii propuse sunt alaturate convocarii. Convocarea va fi facuta prin intermediul Presedintilor filialelorteritoriate. m) Propuneri individuate ¦   i    Membrii care au propuneri individuate pentru a fi supuse Adunarii Generate trebuie sa le prezinte Comitetului Director cu eel pirtin 30 zile inainte de data Adunarii Generate Ele pot face obiectul unui vot din partea Adunarii Generate
Orice propunere vizand o modificare a prezentului statut poate fi transmisa in scris Comitetului Director inainte de incheierea anului civil pentru Adunarea Generala, Ordinara si cu eel putin o luna inainte pentru orice Adunare Generala Extraordinara . n) Competentete Adunarii Generate
Fiind forul suprem al ANCER, Adunarea Generala analizeaza si ia toate deciziile care ii revin prin prezentul slatut si prin lege.

o) Voturi si majoritatea necesara
In general decrriite se iau cu majoritatea simpta a voturilor exprimate, in lipsa unor dispozitii contrare din prezentul statut.
Pentru modificarea statutukii ANCER, pentru numirea Comitetului Director, pentru votarea bugetului, pentru prezentarea si aprobarea bilantului sunt necesare 2/3 din voturile celor prezenti la Adunarea Generala
Pentru dizofvares ANCER sunt necesare 3/4 din voturite celor prezenti Presedintele ANCER este Presedintele Comitetului Director si nu voteaza decat in caz de egalitate.
Procedura de votare se va stabiU conform dorintei membrilor.

Articolul 4: Admiterea
Cererile de aderare trebuie adresate Comitetului Director (direct sau prin filiatele ten-toriale) si dupa aprobarea acestora cu eel putin 2/3 din voturite membrilor prezenti la prima se-dinta a Comitetului Director vor fi supuse ratificarii Adunarii Generate Ratificarea va trebui sa fie aprobata de eel putin 2/3 din totalul membrilor prezenti la Adunarea Generate.
Dupa aprobarea in Comitetul Director si ratificarea in Adunarea Generala. membru! aderent va avea drept de vol numai dupa achitarea cotizatiilor.
Membrii trebuie sa adere la statutul ANCER.
Fondatorii ANCER, persoane fizice, sunt membri pe viata ai ANCER, scutiti do piata cotizatiilor. De asemenea ei pot fi membri ai Comitetului Director.
Titlul de membru fondator va fi ratificat in prima Adunare Generala a ANCER.
Titlul de membru onorific poate fi decemat de Adunarea Generala la propunerea Comitetului Director, persoanelor fizice cu merite deosebite in legatura cu obiectivele ANCER.
Membrilor onorifici nu li se va solicita nici o contributie financiara.

Articolul 5: Demisii, excluderi
Orice membru poate demisiona, demisia fiind inaintata in scris Comitetului Director cu eel putin 6 luni inainte de fineie anului civil.
Demisia intra in vigoare la sfarsitul anului civil.
Demisia impiica renuntarea la orice revendicare privind contributiile banesti aduse Is bugetul ANCER
La propunerea Comitetului Director, Adunarea Generate este autorizafa sa exchjda un membru pentru neachitarea contributiei fmanciare.
Comitetul Director este autorizat sa excluda un membru pentru motive intemeiate c< contravin prevederilor statutului, fara a i se da nici o justificare.

Articoiul 6: Recurs (Apel)
Un membru exclus poate face recurs !a Adunarea Generate in scris in decurs de o luna de la notiftcarea excluderii sale.
Adunarea Generate examineaza apehil si ia o decizie cu o majoritate de 2/3 din
voturile cetar prezenti; absentele nu se iau in constderare.

Articoiul 7: Resurse si responsabilitali
Resursele ANCER constau din contributii cu o valoare fixata de Adunarea Generate pe baia unui buget anual, subventii de la stat, donatii.
Modul de utilizare a resurselor va fi analizat si aprobat de Adunarea Generate. Membrii ANCER nu sunt responsabili de datoriile ANCER.

Articoiul 8: Desfiintarea ANCER
Pentru desfiintarea ANCER sunt necesare 3/4 din voturile membrilor prezenti (conform art.3 pet o).
Prezenta minima obiigatorie este de 3/4 din numarui membrilor.
Daca nu este realizata prezenta minima necesara se va convoca o a doua Adunare Generate care esie autorizata sa voteze desfiintarea ANCER oricare ar ft numarui membrilor pre zenti, cu toate acestea decizia va trebui sa fie luata cu o majoritate de 3/4 din voturile exprimate
In cazul desfiintarii ANCER activul restant va fi distribuit in conformitate cu deciziile luate de Adunarea Generate.

20.IANUARIE.1994    PITESTI